เสาไฟประติมากรรมกระทงสาย จ.ตาก

ติดตั้งเสาไฟประติมากรรมกระทงสาย ที่จังหวัดตาก