โคมไฟสนาม The Park Central Rama II

ผลงานการติดตั้งโคมไฟสนามบริเวณของสวนสาธารณะ  Central Rama II ซึ่งตัวโคมสวยงามและมีความทนทานแข็งแรงเป็นอย่างมาก