สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 9040  
2019 33457  
2020 134721  
2021 197095  
2022 197409