สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 25232  
Feb 2023 24004  
Mar 2023 26947  
Apr 2023 24141  
May 2023 23447  
Jun 2023 22671  
Jul 2023 15584  
Aug 2023 15662  
Sep 2023 13258  
Oct 2023 0  
Nov 2023 0  
Dec 2023 0