สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2022 15858  
Feb 2022 15692  
Mar 2022 17014  
Apr 2022 15109  
May 2022 15988  
Jun 2022 16874  
Jul 2022 0  
Aug 2022 0  
Sep 2022 0  
Oct 2022 0  
Nov 2022 0  
Dec 2022 0